Úvod Bohoslužby Kontakty Historie O Církvi Fotogalerie GDPR
Pravoslavná církevní obec Kroměříž

Ochrana osobních údajů

OBECNÁ INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ Pravoslavná církevní obec v Kroměříži, IČ 70908621, tímto prohlašuje, že ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (toto nařízení bude dále označováno jen jako „GDPR“) zpracovává osobní údaje subjektů údajů pro svou činnost, a je tedy správcem osobních údajů (tj. osobou, která určuje způsoby a účely zpracování osobních údajů). 1.1.1 Zpracování osobních údajů Olomoucko-brněnská eparchie Pravoslavné církve v českých zemích zpracovává osobní údaje zejména v následujících oblastech: 1. agenda související se správou a chodem církve, 2. pracovněprávní a mzdová agenda, 3. agenda související se smluvními vztahy, 4. agenda související se správou majetku, 5. agenda související s prezentací organizace, 6. pořádání akcí pro veřejnost, 7. pořádání dobročinných sbírek. Informace o zpracování osobních údajů: 1) Pro zpracování osobních údajů svědčí správci tituly plnění zákonné povinnosti, plnění smlouvy, oprávněného zájmu správce nebo třetí osoby nebo souhlasu se zpracováním osobních údajů uděleného subjektem údajů. Při zpracování osobních údajů se správce řídí zákonem stanovenými lhůtami a lhůtami stanovenými po pečlivém zvážení ve vnitřním předpise tak, aby nedocházelo k porušování práv subjektů údajů. 2) V rámci zpracování osobních údajů je v některých případech nutné předat osobní údaje jiné osobě, a to z důvodu splnění povinností ze zákona, smlouvy nebo v rámci činnosti církve. Ve všech případech, kdy správce předává osobní údaje jiné osobě, dbá správce o zajištění maximální ochrany práv subjektů údajů. 3) Osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě. 4) Máte právo: a. požadovat umožnění přístupu k osobním údajům, b. požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že zpracovávané osobní údaje jsou nepřesné), c. požadovat vymazání osobních údajů, popř. požadovat omezení jejich zpracování, d. požadovat přenositelnost osobních údajů, které jste správci poskytl/a, e. podat stížnost u dozorového orgánu. 5) Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). 6) Svá práva vůči správci uplatňujte cestou pověřence pro ochranu osobních údajů. 7) Správce pro ochranu osobních údajů: Pravoslavná církevní obec v Kroměříži, IČ: 70908621 Správce: jer. Stanislav Dolníček Mail: st.dolnice@seznam.cz Telefon: +420731046288
GDPR